KOBİ TanımıKOBİ İstatistikleri

KOBİ İstatistikleri (TÜİK)

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2015

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2013 yılında 2 695 131 girişim faaliyet gösterdi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini,

maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %52,8’ini ve

maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturdu.

Büyüklük grubuna göre temel göstergeler, 2013

alt

KOBİ’ler 2013 yılında en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; KOBİ’lerin %39,9’ u Toptan ve

perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %15,7’si Ulaştırma ve depolama,

%12,6’sı İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ’ler 2013 yılında ticaret sektöründe istihdamda en büyük paya sahip oldu

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde,

istihdam payı %28,3, maaş ve ücret payı %23,9, ciro payı %50,9, faktör maliyetiyle katma değer payı

%27, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise %19 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi’ndeki KOBİ’ler düşük teknoloji ile çalıştı

Küçük ve orta büyüklükteki imalat sanayi girişimlerinin %60,8’i düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler

istihdamın %55,1’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %43,6’sını oluşturdu.

Büyüklük grubu ve teknoloji düzeyine göre İmalat sanayi’nde KOBİ’ler, 2013

alt

KOBİ’ler büyüklük grupları ayrıntısında incelendiğinde,1-19 kişi çalışan girişimlerin %61,4’ü düşük

teknoloji, %30,2’si orta-düşük teknoloji, %8,2’si orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. 20-49 kişi çalışan

girişimlerde bu paylar sırasıyla %54,3, %27,7, %17,1 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde %50,4, %30,5,

%17,6 oldu. Üç büyüklük grubunda da istihdamın yarısından fazlasının düşük teknoloji ile çalışan

girişimlerde bulunduğu görüldü.

KOBİ’ler 2014 yılında ihracatın %56,4’ünü gerçekleştirdi

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,3 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli

girişimlerin payı %20,7, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %18,4, 250+ kişi çalışan büyük

ölçekli girişimlerin payı ise %43,5 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının %35’i sanayi, %60,7’si ticaret sektöründe faaliyet

gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’lerin 2014 yılında ithalattaki payı %37,8 oldu

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin

payı %13,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %18,4, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli

girişimlerin payı ise %62,2 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ithalatının %33,3’ü sanayi, %59,5’i ticaret sektöründe faaliyet

gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin dış ticaretteki payı, 2012 – 2014

alt

 

KOBİ’ler 2014 yılında ihracatının %48,1’ini Avrupa ülkelerine yaptı

Ülke gruplarına göre 2014 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın %48,1’i

Avrupa ülkelerine, %35,5’i Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının %50,5’ini Avrupa

ülkelerinden, %39,8’ini Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ’lerin 2014 yılında ihracatının %91,6’sını imalat sanayi ürünleri oluşturdu

KOBİ’lerin ihracatı içinde giyim eşyası sektörünün payı %15, “tekstil ürünleri” nin payı %10,4 ve “ana

metaller” in payı %9 oldu. KOBİ’lerin ithalatında ise öne çıkan sektörler “kimyasallar ve kimyasal ürünler”

(%16,2), “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar” (%12,3) ve “ana metaller” (%11,9) oldu.

KOBİ’ler 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının %17,4’ünü gerçekleştirdi

Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı. Bu

harcamanın %17,4’ü (3 milyar 61 milyon TL) KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE)

cinsinden toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin

%26,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi.

İnternet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2015 yılında %92,2 oldu

Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına(1) göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin

%92,5’i internet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde %92,2 oldu.

Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı %95,2, web sayfası sahiplik oranı %65,5,

İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı %92,4 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı türü %88,1

ile DSL bağlantı oldu. KOBİ’lerde ise bilgisayar kullanım oranı %95, web sayfası sahiplik oranı %64,6,

İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı %92,2, en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü %88 ile

DSL bağlantı oldu.

KOBİ’lerin %81’i 2014 yılında kamu ile iletişimde internet kullandı

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı 2014 yılında %81,4 oldu.

KOBİ’lerde bu oran %81 oldu. Girişimlerin %12,4’ü 2014 yılında web sayfası veya Elektronik Veri

Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ’lerde bu oran %10,4 oldu.

Yenilikçi KOBİ’lerin oranı %50,8 oldu

Yenilik araştırması(1) sonuçlarına göre 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla

çalışanı olan girişimlerin %51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise

bu oran %50,8 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı olan KOBİ’lerin %49,3’ü, 50-249 çalışanı olan

KOBİ’lerin ise %57,5’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranı %53,5 iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde %47,5

oldu.

KOBİ’lerin %37,4’ü ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu

KOBİ’lerin %37,4’ü 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği

faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde

yenilik faaliyeti devam eden KOBİ’lerin oranı %20, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan KOBİ’lerin oranı ise

%5,5 oldu.

KOBİ’lerin %40,5’i organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu

KOBİ’lerin %40,5’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama

yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBİ’lerin %27,9’u organizasyon yeniliği, %33,4’ü ise

pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

____________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından Avrupa

KOBİ haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bu haber bülteninde, 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında yedincisi düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası

2015 etkinlikleri kapsamında KOBİ’lere (çalışan sayısı 250’ den az olan girişimler) ilişkin 2012-2015

yıllarına ait bazı istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu çalışmalarında yer alan Yıllık Sanayi ve Hizmet

İstatistikleri, Dış Ticaret İstatistikleri, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, Girişimlerde Bilişim

Teknolojileri Kullanımı Araştırması ve Yenilik Araştırması sonuçları kullanılarak derlenmiştir.

(1) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Yenilik Araştırması kapsamında 0-9 çalışanı

olan girişimler yer almadığından, Türkiye geneline ilişkin sonuçlar 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler

için, KOBİ’lere ilişkin sonuçlar ise 10-249 çalışanı olan girişimler için hesaplanmıştır.

 
Kaynak: TÜİK (2015)
 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 115 ziyaretçi çevrimiçi