İzinlerÇED Yönetmeliğine Tabi İş ve İşlemler

ÇEVRESEL ETKI DEGERLENDIRME (ÇED) YÖNETMELIGI VE UYGULAMASI:

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) : Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.
 • Amacı;Planlanan bir faaliyetin yol açabileceği olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip,gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
 • ÇED için başvuru mercii Çevre ve Orman Bakanlığı’dır.
 • ÇED sürecinde uyulacak idari/teknik usul ve esasları düzenleyen ÇED YÖNETMELİĞİ 3 Ekim 2013 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • Yönetmeliğin;

a) EK-I listesinde yer alan projelere, (EK-1:ÇED uygulanacak projeler listesidir)
b) Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projelere,
c) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı toplamı bu Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelere,
ÇED Raporu hazırlanması zorunludur

 • Yönetmeliğin;

a) EK-II listesinde yer alan projeler, (EK-2: seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesidir)
b) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler,
seçme eleme kriterlerine tabidir.

 • ÇED incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur.
 • ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum ve kuruluşların denetimi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

ÇED Başvuru Dosyası veya, ÇED Raporu, veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8.08.2008 tarih ve 26961 sayılı Resmi Gazete’de YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ yayımlanmıştır.

18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı resmi gazete'de yayımlanan ÇED yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşların listesine ulaşmak için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 89 ziyaretçi çevrimiçi