İzinlerOrganize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ruhsat ve İzinler

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ruhsat ve İzinler

Organize sanayi bölgeleri 12.04.2000 tarih ve 4562 sayılı (Resmi Gazete: 15.04.2000-24025) Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre kurulan ve söz konusu kanunun 2/b maddesinde:

Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri.

olarak tanımlanan işletmelerdir.

 

4562 sayılı kanunun “Kuruluş” başlıklı 4/7  Maddesinde:

Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

hükmüne amirdir.

 

Söz konusu hüküm 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ruhsat ve İzin Yetkisi” başlıklı 84. Maddesinde;

Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB tarafından verilir ve denetlenir.

şeklinde ifade edilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu’nun 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Kararı ile kabul edilerek 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin a) bendi;

a)Yetkili idare:Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il    özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi veorganize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,

hükmüne amirdir.

 

Söz konusu hükümler gereği Organize Sanayi Bölgeleri’nin onaylı sınırları içerisinde kurulacak her türlü yapının;

-  Yapı Ruhsatı,

-  Yapı Kullanma İzni,

-   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

OSB Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Ancak, Yasa hükmü gereği işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı ilgili belediye ve İl Özel İdaresi’nin tarifesine göre ilgili belediye veya İl Özel İdaresine ödenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 97 ziyaretçi çevrimiçi